Noord Holland
in het nieuws

Noord Holland in het nieuws
Logo nhzaken.nl
Vlnr. Bodemcoach John Huiberts, vader en zoon Brouwer en Annemarie Koelemeijer (Water, Land & Dijken).
Vlnr. Bodemcoach John Huiberts, vader en zoon Brouwer en Annemarie Koelemeijer (Water, Land & Dijken). ((Foto: Aangeleverd))

Bollenbedrijf Brouwer duizendste deelnemer Landbouwportaal

Landbouwportaal Noord-Holland is de grens van duizend deelnemers gepasseerd. Bloembollenteler Jeroen Brouwer uit Den Helder meldde zich begin september als duizendste aan en gaat aan de slag met het verbeteren van de bodem op zijn perceel. Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl biedt boeren en tuinders toegang tot informatie en subsidies om hun bedrijven, en daarmee het watersysteem en de bodem in Noord-Holland, gezonder en veerkrachtiger te maken.

Op aanraden van zijn vader, van wie hij het familiebedrijf in de toekomst overneemt, heeft Jeroen Brouwer besloten om zich aan te melden op het portaal. "Om onze kennis te verbreden en om te gaan met de steeds strengere regels rondom gewasbeschermingsmiddelen. We merken dat de middelen alleen niet meer toereikend zijn om bijvoorbeeld bladluis en virussen te bestrijden. Dus moeten we andere manieren ontdekken om ons doel te bereiken." Bodemcoach John Huiberts zet de schep in de grond om meteen een kijkje te nemen hoe de bodem ervoor staat. Huiberts: "Het is eerst noodzaak om de bodem weerbaarder te maken, daarna kun je minderen met gewasbeschermingsmiddelen."

Landbouwportaal Noord-Holland

Het portaal www.landbouwportaalnoordholland.nl opende in mei 2018. Binnen vijf thema's, te weten Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam Bodemgebruik, Gewasbeschermingsmiddelen, Perceel- en oeverinrichting & beheer en Voldoende zoetwatermaatregelen, kunnen ondernemers een bedrijfsbezoek door een coach aanvragen voor een maatwerkadvies en uit een scala bovenwettelijke subsidiemaatregelen kiezen. Adviezen en maatregelen dragen bij aan onder meer het verbeteren van bodemkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast, het bergen van zoetwater, het voorkomen van verziltingsproblemen en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het gaat dan om maatregelen zoals bovenwettelijke mestopslag, driftreducerende spuittechnieken en herinrichting van het erf voor het tegengaan van erfafspoeling. In heel Noord-Holland is inmiddels bijna € 3,3 miljoen aan subsidie beschikt op deze maatregelen. Coachingsbezoek en subsidiemaatregelen zijn tot en met juni 2021 aan te vragen.

Samenwerken aan Bodem & Water

LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de drie waterschappen in Noord-Holland (Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) hebben zich verenigd in het programma 'Samenwerken aan Bodem & Water'. De kern van het programma is kennisdeling en het subsidiëren van maatregelen die een agrariër kan nemen op zijn eigen bedrijf. Door samen te werken ontstaat er meer waterbewustzijn in de agrarische sector, wat leidt tot een duurzamere bedrijfsvoering bij de ondernemer. Dat draagt uiteindelijk bij aan een gezonder en veerkrachtiger watersysteem.

Wateropgaven

Nederland staat voor grote wateropgaven. De waterkwaliteit voldoet nog niet overal aan de doelstelling. We hebben te maken met extremere neerslag en periodes van droogte. Dit heeft, net als bodemdaling, een steeds groter effect op ons watersysteem. Er kan plaatselijk droogte, verzilting en wateroverlast optreden, waar ook de agrarische sector last van krijgt. Voldoende en schoon zoet water is van levensbelang voor land- en tuinbouw.

Meer berichten